Atoparás nesta páxina información relacionada coa forma en que se tratan os teus datos persoais.

Esta política expresa como se tratará e protexerá a información persoal de todas as persoas que estean relacionadas coa web informozavaldovino.gal. Debes ler todas as seccións do Aviso Legal, da Política de Cookies e desta política de privacidade antes de utilizar este sitio web.

De conformidade co disposto no Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 (RGPD) e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Persoais, a institución, infórmalle de que, mediante a aceptación da presente Política de Privacidade, presta o seu consentimento expreso, informado, libre e inequívoco para os Datos que facilita, e sobre os cales a institución trata as actividades de seguridade, técnicas e organizativas previstas na normativa vixente.

Responsable da web

Identidade do responsble: Concello de Valdoviño.

Correo electrónico: correo@concellovaldovino.com

Que datos personais se recollen neste sitio web?

Para os efectos establecidos nesta Política de privacidade, a web recolle e trata os Datos Personais que se detallan a continuación:

Datos de navegación: enderezo IP, tipo e identificación do dispositivo, tipo de navegador, dominio a través do que accede ao sitio web, datos de navegación, actividade no sitio web.

En que termos legais se tratan estes datos?

Tratamos os datos persoais do usuario coas seguintes bases legais:

  • O consentimento do usuario en relación coas cookies.
  • O interese lexítimo do responsable do tratamento de protexer aos usuarios do sitio web informozavaldovino.gal dos abusos e fraudes no uso dos nosos servizos de información.

Cales son os dereitos do usuario en canto ao uso dos datos persoais?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación de se en infomozavaldovino.gal estamos tratando ou non datos persoais que lle conciernen.

As persoas interesadas teñen dereito a:

  • Solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado.
  • Solicitar a súa rectificación ou supresión.
  • Solicitar a súa cancelación.
  • Solicitar a limitación do seu tratamento.
  • Opoñerse ao tratamento.
  • Solicitar portabilidade de datos.

Se prestaches o teu consentimento para unha finalidade concreta, tes dereito a retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que afecte á legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

No caso de que considere vulnerados os seus dereitos en materia de protección dos seus datos persoais, especialmente cando non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control de Protección de Datos competente a través da súa páxina web: https://www.aepd.es/es

Para exercer estes dereitos podes escribir a correo@concellovaldovino.com.

Existe un formulario para o exercicio dos seus dereitos, pode utilizar os elaborados pola Axencia Española de Protección de Datos ou terceiros.

Estes impresos deberán estar asinados electronicamente ou acompañados da fotocopia do DNI.

Se alguén te representa, deberás achegar copia do teu DNI, ou deberá estar asinado coa túa sinatura electrónica.

Os impresos pódense enviar por carta ou por correo ao enderezo do responsable que figura ao comezo deste texto.

Notificación e declaración de incumprimentos

En infomozavaldovino.gal asumimos mediante medidas de seguridade adecuadas ao nivel de risco para protexer a información persoal contra a perda, uso indebido e acceso non autorizado, divulgación, alteración e destrución, tendo en conta os riscos que implica o tratamento e a natureza da información persoal.

Non obstante, se a institución determina que os seus sistemas foron apropiados indebidamente ou expostos por unha brecha de seguridade, informarao inmediatamente da devandita infracción, apropiación indebida ou adquisición.

Recolleremos a información do usuario a través do formulario de contacto: para preguntas, suxestións ou contacto persoal. Neste caso, utilizarase o enderezo de correo electrónico para responderlles e enviar a información ao usuario.

Privacidade e seguridade dos datos persoais

infomozavaldovino.gal comprométese co uso e tratamento dos datos persoais do usuairo, respetando a súa confidencialidade, de acordo coas súa finalidade; así como para cumprir coa súa obriga de gardarlos e adaptar todas as medidas para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido na normativa vixente en materia de protección de datos.

Este sitio web inclúe un certificado SSL, que é un protocolo de seguridade que garantiza que os seus datos viaxan de forma integral e segura; é dicir, a transmisión de datos entre un servidor e o usuario da web, e nos comentarios está totalmente encriptados ou cifrados.

infomozavaldovino.gal non pode garantir a absoluta inexpugnabilidade de Internet, nin, polo tanto, a vulneración dos datos mediante o acceso fraudulento a eles por parte de terceiros.

Exactitude e veracidade dos datos

O usuario é o único responsable da veracidade e corrección dos datos que envíe a infomozavaldovino.gal, exonerando a institución de calquera responsabilidade ao respecto. Os usuarios garanten e son responsables, en todo caso, da exactitude, validez e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario comprométese a proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou subscrición.

Revogabilidade

O consentimento prestado, tanto para o tratamento como para a cesión dos datos dos interesados, é revogable en calquera momento comunicándoo a infomozavaldovino.gal nos termos establecidos nesta Política para o exercicio dos dereitos ARCO. Esta revogación en ningún caso terá carácter retroactivo.

Cambios na política de privacidade

Nos resérvamos o dereito a modificar esta política para adaptala á nova lexislación ou xurisprudencia, así como ás prácticas do sector. Nestes casos, anunciará nesta páxina os cambios introducidos cunha previsión razoable da súa implantación.

Esta política de privacidade actualizouse por última vez o 14/12/2022.